Regulamin zakupów

Bottom Margin

Oddaję w Twoje ręce dokument, w którym znajdziesz zasady robienia zakupów poprzez stronę Pańci.

Smacznego!

Bottom Margin

1. Definicje

 1. Cena – widoczna w Sklepie Internetowym cena Produktu zawierająca wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. Klient / Ty – w momencie, gdy korzystasz z funkcjonalności Sklepu Internetowego i zamierzasz zawrzeć lub już zawarłaś_łeś Umowę Sprzedaży ze mną Pańcią Galancią.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny, cyfrowy lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Tobą a mną.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.panciagalancia.pl , dający możliwość zakupu produktów poprzez różne podstrony.
 9. Aplikacja Sprzedażowa – www.easycart.pl za pomocą której dokonywane są płatności za produkty wybrane w Sklepie Internetowym.
 10. Usługodawca / Ja – Pańcia Galancia Joanna Jaroszyńska, NIP 7292575833, Glina 81 97-371 Wola Krzysztoporska
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Tobą a mną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

2. Postanowienia ogólne

 1. Ten Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy działający pod adresem www.panciagalancia.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W momencie, gdy podejmiesz jakiekolwiek czynności prowadzące do korzystania z usług Sklepu Internetowego Pańci Galanci – obowiązuje Cię przestrzeganie tego, co tu możesz przeczytać.
 3. W sprawach, których nie znajdziesz w tym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Aplikacji Sprzedażowej poprzez sieć Internet.
 2. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Klient, składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
 4. Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu widoczna na stronie produktowej Aplikacji Sprzedażowej jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cen Produktu w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły po dacie złożenia Zamówienia, pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na podstronie Aplikacji Sprzedażowej.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 9. W sytuacji, o której mowa w 3.8 powyżej Klientowi przysługuje prawo:
  1. przyjęcia proponowanej przez Usługodawcę zmiany Umowy Sprzedaży
  2. odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
  3. O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania informacji od Klienta.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty (za dany produkt lub jeden miesiąc w przypadku subskrypcji) uiszczonej na rzecz Usługodawcy.

4. Umowa Sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu), chyba że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazano inaczej.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf,
  3. pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednim dowodem zakupu, który będzie wysłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

5. Sposoby płatności

 1. Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów Usługodawca podaje w Aplikacji Sprzedażowej.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków.
 3. W przypadku, gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych, wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.
 4. Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero zapłaceniu Ceny.

6. Reklamacja produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta określa ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 2. Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panciagalancia.pl albo pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w 1.10 Regulaminu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w 7.8 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał na adres lub adres Usługodawcy wskazany w 1.10 Regulaminu informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia Zamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 8. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy punkt nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem że Umowa Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego.
 9. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w 7.8 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych – tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 6 Regulaminu,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 10. Przedsiębiorca, o którym mowa w 7.8 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą, posiada charakter zawodowy, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców Sklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

9. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  3. powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie Internetowym, w szczególności w Formularzu kontaktowym albo w Formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym;

10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panciagalancia.pl lub adres Usługodawcy wskazany w 1.10 Regulaminu.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
 4. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w 7.9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

11. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną, oraz karną.

12. Niebanalnie Treściwy Kalendarz (w skrócie “NTK”)

 1. To zbiór inspiracji, pomysłów itp. stworzony przez Pańcię Galancię.
 2. Korzystając z NTK nie należy kopiować jego elementów, tekstów - własność intelektualna objęta jest ochroną prawa autorskiego. Wyjątkiem stanowią treści, przy których można znaleźć wyraźną zgodę na skopiowanie na własne potrzeby.
 3. Aby korzystać z NTK i opcji dodatkowych niezbędny jest dostęp do internetu oraz urządzenia typu komputer / laptop / tablet / smartfon.
 4. NTK stworzone jest w Trello – zewnętrznej aplikacji. Usługodawca nie ponosi winy za wszelkie usterki / błędy / etc. pojawiające się ze strony Trello.
  1. Dokonując zakupu subskrypcji NTK klient dostanie zaproszenie do Tablicy Trello na podany przy zakupie adres email. Oznacza to, że nie ma możliwości przypisania do NTK innego adresu email Klienta.
  2. Aby móc korzystać z NTK niezbędne jest konto w Trello.
 5. Przy wyborze opcji z Galancie Treściwym Mailingiem Klient będzie otrzymywał mailing minimum raz w miesiącu na podany przy zakupie adres email.
  1. W przypadku nieotrzymania mailingu należy sprawdzić foldery SPAM, oferty, etc. Jeśli mailingu nie będzie – należy poinformować o tym Usługodawcę sklep@panciagalancia.pl
 6. Przy wyborze opcji z Galancie Niebanalną Społecznością Klient dostanie link do prywatnej Grupy Facebook. 
  1. Aby dostać się do grupy potrzebny będzie adres email podany w trakcie zakupu produktu.
  2. Po rezygnacji z subskrypcji Klient zostanie usunięty z Grupy najpóźniej w ciągu 7 dni od rezygnacji.
  3. Usługodawca nie odpowiada za błędy itp. związane z działalnością portalu Meta Facebook.
 7. Przy wyborze opcji z Kreatywnie Treściwą Konsultacją Klient otrzyma możliwość umówienia rozmowy online z Pańcią Galancią Joanną Jaroszyńską.
  1. Rozmowa odbywać się będzie za pośrednictwem Google Meet / Zoom / lub innego narzędzia pozwalającego na video rozmowę.
  2. Godzinna konsultacja może dotyczyć tylko i wyłącznie treści związanych z NTK.
  3. Kreatywnie Treściwą Konsultację Klient musi wykorzystać w trakcie miesiąca dla którego wykupił daną opcję. W przypadku kilkumiesięcznej subskrypcji, konsultacje należy umawiać każdorazowo w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu).
  4. Kreatywnie Treściwą konsultację należy umawiać z minimum 5-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.
  5. Niewykorzystana w trakcie danego miesiąca konsultacja – przepada. Nie przechodzi na kolejny miesiąc. Konsultacje nie kumulują się.

13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy oraz Aplikację Sprzedażową zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w 7.9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą, o którym mowa w 7.9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Regulamin może ulec zmianie.